Klachten

Klachtenbehandeling is een aanleiding om de kwaliteit van de werking te verbeteren.

Wij hopen dan ook dat u ongenoegens en klachten aan ons kenbaar maakt.

Bij voorkeur hopen wij dat  kleine ongenoegens of verwachtingen met de begeleiding of verantwoordelijke kan bespreken.

Indien mondelinge communicatie niet tot een oplossing leidt, zouden we graag hebben, dat u de klacht schriftelijk kenbaar maakt. U kan daarvoor de klachtenfiche gebruiken, die u bij de inschrijving krijgt (heeft gekregen), of u mag altijd een formulier komen vragen.

U mag ook een e-mail sturen of een eigen formulier gebruiken.

 

De klacht wordt onderzocht en de ouders worden op de hoogte gesteld van het genomen besluit en van de eventuele acties die ondernomen zullen worden.

 

Discussiepunten i.v.m. klachten kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van

 

Kind en Gezin:

 

Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 

Tel: 02/533.14.14. 

e-mail: klachtendienst@kindengezin.be

 

 

 

OPZEGGING VAN DE OPVANG

 

De ouders kunnen de opvang beëindigen door melding aan de directie, tenminste 2 maanden voor de geplande einddatum. Indien er snel een nieuw kindje wordt gevonden, kan de opvang sneller beëindigd worden (onderling overleg).

 

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleven en geen gevolg gevan aan de mondelinge en schrifelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf (niet / herhaaldelijk  laattijdig betalen van de factuur, herhaaldelijk te laat afhalen van het kindje, zich niet houden aan het opvangplan, geen of weinig medewerking verlenen bij het geven van informatie aan de verantwoordelijke, begeleiding (vakantiestrookjes niet invullen,...).

 

Het kinderdagverblijf zal de bijeenkomst beëindigen bij ouders die een onaanvaardbaar gedrag vertonen tegenover het personeel, de andere ouders of de kinderen. Onder onaanvaardbaar gedrag bedoelen wij; uitschelden, rascisme, kwaadsprekerij, agressie, bedreigingen (fysiek en mondeling), dronkenschap, onnodig onbeleefd zijn. U krijgt daarvan eerst een schriftelijke verwittiging. Indien het gedrag daarna niet wordt aangepast, eindigt de opvang.