Inschrijving

BESTE OUDERS

 

Vanaf 1 februari 2015 moeten alle ouders, die  kinderopvang zoeken in Brussel, zich inschrijven op de website www.kinderopvanginbrussel.be .

Voor meer informatie : algemene toelichting opnamebeleid.docx

 

U kan 5 kinderdagverblijven aanduiden, van uw voorkeur. 7 maanden voor de startdatum krijgt u dan antwoord van die 5 kinderdagverblijven of ze al dan niet een plaats voor u hebben. U kan dan eerst op bezoek gaan en nadien beslissen.

Alle kinderen moeten geregistreerd worden op deze website, anders mag er geen plaats toegewezen worden.


OPGELET: voor de continuïteit (kindje en kribbe) geeft 't Sloeberke absolute voorrang aan een voltijds opvangplan en zal enkel deze aanvragen aanvaarden. Bij de inschrijving zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

 

Ouders, die interesse hebben voor 't Sloeberke mogen onderstaand formulier doorsturen via tsloeberke@skynet.be

Dat betekent niet dat u een plaats toegewezen krijgt, maar vergroot wel de kansen. Gelieve goed 'andere info' in te vullen met eventueel uw motivatie. 

 

Download hier het inschrijvingsformulier  Inschrijving wachtlijst.doc 

 

Indien er plaats is in 't Sloeberke voor uw kindje, krijgt u een voorstel via de website. U mag dan contact opnemen met 't Sloeberke voor een bezoekje. U kan het voorstel nog steeds weigeren. Wanneer u deze plaats wel wenst te nemen, dient u een waarborg te betalen. De plaats in 't Sloeberke is slecht verzekerd indien u deze waarborg betaald heeft.  De waarborg wordt verrekend in de laatste factuur. Deze waarborg wordt enkel teruggegeven indien er een probleem is bij de zwangerschap en indien het kindje om medische redenen niet naar de kribbe kan komen. 

 

 

Voorrangsregeling

 

Absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen.

Hiervan wordt een bewijs gevraag!

Daarnaast moet er voorrang gegeven worden aan:

 

A voor alleenstaanden (niet gehuwd zijn of niet samenwonend zijn met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief.

 

B. Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen (lager dan 27.000 euro).

 

C Wat de gezondheid en zorgsituatie betreft: 
     1) een gezinslid met een handicap hebben
     2) een gezinslid hebben met en verminderd zelfzorgvermogen
     3) in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: sociale of pedagogische redenen
.

D. Opleidingsniveau: geen diploma secudair onderwijs hebben. .

 

E. Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben

 

F. Broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie tegelijk opgevangen worden.

 

Opmerking: er moeten aan minstens 2 kenmerken voldaan worden!

 

Daarnaast wordt er ook aan 55% van de capaciteit voorrang gegeven aan kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is.

 

DEFINITIEVE INSCHRIJVING 

De definitieve inschrijving gebeurt ten laatste 6 weken voor de begindatum van de opvang. 

De opnamedatum en de individuele dag - en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd (opvangplan)die bindend is voor de gezinnen en het kinderdagverblijf.  

 

Opgelet: het aantal dagen van het opvangplan verminderen of vermeerderen kan nadien enkel op schriftelijke aanvraag bij de verantwoordelijke. zij zal u op de hoogte houden vanaf wanneer deze wijziging al dan niet mogelijk is.

 

Voor alle kindjes die extra zorg nodig hebben: de verantwoordelijke bespreekt samen met u en de kindbegeleidsters of de opvang haalbaar is. Het welbevinden van het kind staat hier voorop. We moeten een evenwicht vinden tussen de extra zorg voor het kindje en de zorg voor de andere kinderen in de groep. Een goede medewerking van de ouders, is altijd essentieel om te kunnen slagen! 

   

Bijdrage voor gezinnen en facturatie 

Elk gezin registreert zich bij Kind en Gezin en vraagt een kindcode aan (mijn.kindengezin.be). Dat kan maximaal 2 maanden voor de opvang start. Kind en Gezin bezorgt het gezin een attest, waarop de dagbijdrage en de kindcode vermeld zijn. Dit attest bezorgen jullie aan de verantwoordelijke VOOR DE OPVANG START. Zonder dit attest, wordt uw kind niet opgevangen.

De gezinnen kunnen eveneens terecht bij de kinderopvanglijn (078/150.100) bij vragen over de berekening van de dagbijdrage.

Jaarlijks is er vanaf de maand januari een herberekening van de dagbijdrage.

HET INKOMENSTARIEF WORDT BEREKEND OP BASIS VAN HET GEZAMENLIJK BELASTBAAR BEROEPSINKOMEN OP HET MEEST RECENTE BELGISCHE AANSLAGBILJET VOOR PERSONENBELASTING EN AANVULLENDE BELASTINGEN DIE IS OPGELADEN DOOR FOD FINANCIEN.

 

Nieuwe attesten dient u zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke te bezorgen (brief of e-mail). Indien dit niet tijdig gebeurt, zal u met teruwerkende kracht het maximumtarief moeten betalen als boete!

 

HET INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF:

Er zijn een aantal soorten individueel verminderd tarief:

Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, kan u dit nalezen op de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be 

 

KINDEREN DIE GEEN ATTEST INKOMENSTARIEF HEBBEN, KUNNEN NIET WORDEN OPGEVANGEN IN HET KINDERDAGVERBLIJF.

 

Er dient een nieuw attest te worden aangevraagd bij wijziging in de gezinssamenstelling:

Bij elke officiële wijziging (vb echtscheiding, samenwonen, wijziging domicilie, nieuwe baby) in de gezinssamenstelling dient u een nieuw inkomensattest aan te vragen bij Kind en Gezin en dit zo snel mogelijk te bezorgen aan de verantwoordelijke!

 

BESTELLEN IS BETALEN

De bedoeling is dat beschikbare plaatsen zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Zo kunnen zoveel mogelijk ouders aan een opvangplaats geholpen worden. Ook de financiële leefbaarheid van de opvang is belangrijk.

 

  • Voor ouders betekent dit dat we hen vragen om bewuster om te gaan met de opvang die ze reserveren.
  • Voor de opvangvoorzieningen betekent dit dat ze zich zo goed mogelijk kunnen organiseren om een goede bezetting te halen, mede omdat de subsidies voor een deel afhankelijk zijn van de opvangprestaties.

 

De ouders betalen dit tarief voor:

de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan waarop het kind aanwezig is;

voor elke aanwezigheid betaal je de dagprijs (+ luierprijs)

voor opvang van meer dan 5 uren: 100% van het tarief

Voor opvang gedurende minder dan 5 uren: 60% van dit tarief.

 

Gerechtvaardigede afwezigheidsdagen waarvoor men niet moet betalen:

Jaarlijks krijgen jullie een aantal snipperdagen. Het maakt niet uit om welke reden je kind afwezig is (dagje(s) ziek, snipperdag, dagje bij oma,...). Een doktersattest is niet meer nodig.

Je hebt recht op 18 snipperdagen per volledig kalenderjaar wanneer je kind 5 dagen per week naar de opvang gaat (voltijds opvangplan).

Indien je een deeltijds opvangplan hebt, krijg je minder dagen. ook wanneer je kind geen volledig jaar naar de opvang komt, krijg je minder snipperdagen. U zal jaarlijks een overzicht krijgen van het aantal snipperdagen.

 

Wanneer betaal je wel?

Indien nog respijtdagen:

Uw kind komt niet, u betaalt niets, u verliest 1 respijtdag

Uw kind komt een halve dag (< 5 uren): u betaalt een halve dag (60% van de dagprijs) + u verliest een halve respijtdag

 

Indien geen respijtdagen meer:

Uw kind komt niet, u betaalt de dagprijs (minimum van 10€ per dag)

Uw kind komt een halve dag (< 5 uren): u betaalt 60% als dagprijs + u betaalt 40% voor onrechtvaardig afwezig (totaal = dagprijs)

 

Sanctionerende vergoeding:

Er wordt ALTIJD 5€ extra aangerekend indien de opvang niet verwittigd werd voor de afwezigheid van uw kind.

Dus afwezig zonder voorafgaande verwittiging of laattijdige verwittiging: u verliest een respijtdag + u betaalt 5€ extra

laattijdig= na het normale startuur van uw kind in de kribbe.

 

ADMINISTRATIEVE KOSTEN:

Maandelijks zal er op de factuur per kind een administratieve kost aangerekend worden van 3.5€ ongeacht het opvangplan.

 

FACTUUR EN BETALING:

De ouders ontvangen bij het begin van de maand de rekening met de vermelding van de verblijfskosten van de voorbije maand. Betaling gebeurt voor de 15 de van de maand door overschrijving van het volledig verschuldigd bedrag. De betaling bebeurt voor de 15de van de maand!

Bij laattijdige betaling: indien de factuur niet tijdig (binnen de 2 weken) betaald is, zal het bedrag vermeerder worden met 10 % van het bedrag met een maximum van 25€ ( administratiekosten +personeelskosten) en nog eens de helft extra bij de tweede maand achterstand. De berekening zal u vinden bij uw volgende factuur. Indien na 3 maanden de factuur niet betaald werd, zal de opvang beeïndigd worden.

Bij problemen met uw factuur, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijke liefst voor de tiende van de maand. Indien u wenst om de betaling later uit te voeren, gelieve dit in overleg met de verantwoordelijke te bespreken.

 

INCASSOKOSTEN: De facturen van 't Sloeberke dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdaum worden aangerekend met een minimum van 12% per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 10% van het bedrag van de facturen en zal minimum €30 bedragen. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmidd"elijk opeisbaar.

 

FISCAAL ATTEST: Jaarlijks ontvangt u een fiscaal attest van het kinderdagverblijf.

 

REGELING IN GEVAL VAN FOUTEN EN/ OF VALSE VERKLARINGEN: 

Ingeval van fouten: 

Bij fouten in het berekenen van de bijdrage of factuur kan er een correctie toegepast worden indien het kind nog steeds in de opvang is op het moment van de vaststelling van de fout. Er is een rechtzetting met volledige terugwerking, tenzij het gezin te weinig heeft betaald door een foute berekening van de voorziening.

 

In geval van valse verklaringen: 

De voorziening heeft het recht om de maximale bijdrage aan te rekenen met volledige terugwerking in geval het gezin valse verklaringen heeft afgelegd. Voorwaarde is wel dat het kind nog steeds in de opvang is op het moment van de vaststelling.