Privacy

RESPECT VOOR DE PRIVACY (WET VAN 25 mei 2018):


Deze wet betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met bepalingen over de kennisgeving en een vertrouwelijkheidsverklaring:

Kennisgeving: de persoonsgegevens van de kinderen en de ouders worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Ze kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. De gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving.

Vertrouwelijkheidsverklaring: de organisator verbindt zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsggevens te waarborgen.

 

Doel van de verwerking van de personeelsgegevens:

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor:

de klantenadministratie, de facturatie, de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang, de ontwikkeling van een beleid en de naleving van de subsidievoorwaarden.

Rechtsgrond:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.

 

In de opvang worden foto's en filmpjes van de kinderen gemaakt, de namen opgehangen aan de kapstok, al dan niet met hun geboortedatum. Deze dienen enkel voor gebruik in de opvang of eventueel voor een cadeautje aan de ouders. Onze foto's worden op de website gezet achter een paswoord. Deze foto's worden daar maximaal 3 jaar bewaard.
De ouders of wettelijke verantwoordelijke van het kind mogen zich hier ten allen tijde tegen vezetten (schriftelijk of via e-mail aan de verantwoordelijke)  voor het al dan niet maken / gebruiken van deze foto's en filmjes.

 

De gezinnen en hun familie mogen enkel foto's maken van hun eigen kind. Er mogen dus geen andere kinderen of kindbegeleidsters op deze foto's staan zonder voorafgaande toestemming van de ouders of begeleidsters.

 

Recht van het gezin:

Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de werking ervan laten beperken.

Je kan een kopie van je persoonlijkheidsgegevens vragen.

Als je verandert van opvang, kan je vragen om jouw gegevens door te gevan aan een nieuwe kinderopvang. Stuur daarvoor een e-mail naar de verantwoordelijke: tsloeberke@skynet.be of bel: 02/ 673 31 70.

 

Bewaarperiode:

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.

 

Vertrouwelijkheid:

Wij verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze mogelijke onderaannemers die deze persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

Overmaken aan derden:

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, Lokaal Loket Kinderopvang in Brussel...

 

Verwerkingsregister:

In ons verwerkingsregister vind je meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de bewaartermijnen vind je daar.

 

Meer weten / Klacht?

De privacyverplichtingen zijn opgelegd door Europa. Kind en Gezin is geen expert in deze regelgeving. Voor meer info kan je terecht bij de Privacycommissie.

Je hebt het recht om bij de privacycommissie een klacht neer te leggen: www.privacycommission.be

 

Inlichtingenfiche van het kind:

Voor ieder kind houden we een inlichtingenfiche bij met persoonlijke gegevens van het kind en het gezin. Deze inlichtingenficht wordt samen met de gezinnen opgemaakt bij de inschrijving. De gezinnen hebben ten alle tijden het recht om te vragen om deze gegevens in te zien en eventueel te wijzigen. In het belang van het kind, is het belangrijk om deze fiche altijd up to date te houden (telefoonnummers, enz...).

 

Aanwezigheidsregister:

In de kinderopvang is er een aanwezigheidsregister. Dagelijks noteren de medewerkers het begin- en einduur van de aanwezigheid van uw kind. Ouders (familie) zijn verplicht om hun aanwezigheid ook via het elektronisch deursysteem (badge) te bevestigen. Op die manier registreren ze de aanwezigheid van hun kind.