Gezondheidszorg

De verpleegkundige en de kinderverzorgsters verzorgen de medische begeleiding van de kinderen.

 

Deze omvat: 

De opvolging en observatie van de ontwikkeling en de gezondheid van de kinderen. 

Het is aangeraden de opgenomen kinderen te laten vaccineren, volgens het door Kind en Gezin aanbevolen vaccinatieschema.

 

Het kinderdagverblijf werkt samen met enkele geneesheren uit de buurt. Bij medische noodsituaties en bij plotse ziekte in de kribbe kunnen zij opgeroepen worden. Er dient dan wel een huisbezoek te worden betaald door de ouders. 

 

In medische noodsituaties of bij ongeval, wordt het kind opgenomen in de spoedgevallen van het UCL te WOLUWE. De ouders worden onmiddelijk verwittigd. 

 

 

EVENTUELE ZIEKTE VAN HET KIND:

 

Zieke kinderen horen niet thuis in een kinderdagverblijf. Zij hebben op dat moment meer aandacht nodig dan wij hen kunnen geven aangezien zij in een groep kinderen opgevangen worden. Kinderen die reeds koorts hebben 's morgens, hoger dan 38.5°C, waarvan de oorzaak en besmettelijkheid niet is geweten, worden best thuis verzorgd. Op die manier zal het kindje sneller herstellen en ook geen andere kinderen besmetten.

 

Kinderen met infectieziekten en /diaree/ of levende luizen, worden niet toegelaten in het kinderdagverblijf (besmettelijke ziekten). Indien er thuis reeds medicatie werd gegeven, is het belangijk dat u dit aan de begeleidster zegt (anders risico op overmedicatie).

 

Lichte zieke kinderen kunnen in het kinderdagverblijf terecht. De verpeegkundige of begeleidster houdt toezicht op het verder verloop van het ziekteproces. Indien het kind in de loop van de dag ziek(er) wordt, worden de ouders verwittigd. Mogelijks wordt aan hen gevraagd om het kindje (snel) te komen afhalen.

 

Na afwezigheid van het kind, veroorzaakt door infectieziekten (ook diaree) en / of hospitalisatie, vragen wij bij de eerste opvang van het kind na de ziekte een DOKTERSATTEST. Via dit attest deelt de arts mee dat het kindje in voldoende goede gezondheid verkeert om in het milieu van de kribbe te verblijven.

 

MEDICATIE:

 

Indien uw kind medicatie nodig heeft:

De voorgeschreven medicatie dient zoveel mogelijk thuis toegediend te worden.

indien toch medicatie nodig is in de kribbe een DOKTERSVOORSCHRIFT met de naam van het kind, de naam en aard van het medicament, de toe te dienen hoeveelheid, het tijdstip, de voorziene duur dat het medicament moet worden toegediend, de handtekening van de dokter. Zonder doktersvoorschrift, wordt de medicatie niet toegediend in de kribbe!

 

In het kinderdagverblijf worden er géén aerosols toegediend (wel puffs) om de rede dat die in een aparte ruimte moeten worden toegediend, en te tijdsintensief zijn voor de verpleegkundige of begeleding.

 

Ook voor homeopatische middelen, hoestremmers, enz is een doktersvoorschrift vereist.

Ouders mogen wel zelf langskomen om de medicatie toe te dienen.

 

Uitzondering hierop is KOORTSMEDICATIE: indien gewenst, mogen de ouders het formulier ondertekenen om vanaf een temperatuur van 38.5°C paracetamol of ibibrufen toe te dienen. Ouders worden steeds verwittigd dat hun kind koorts heeft tenzij we weten dat ze onderweg zijn naar de kribbe. Het is mogelijk dat wij vragen om uw kindje te komen afhalen om naar de dokter te gaan. 

Indien ouders van een kind met hoge koorts niet bereikbaar zijn, wordt de dokter van het kinderdagverblijf verwittigd en dient u hiervoor een 'huisbezoek' te betalen.